V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta VLADIMÍR STANCO, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 17.01.2020.
Dátum vyvesenia: 02.01.2020