Urbárska obec Krasňany zvoláva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2022 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Program:

  1. Zahájenie.
  2. Schvaľovanie hlasovania.
  3. Voľba komisií: návrhová, mandátová.
  4. Správa o činnosti za rok 2021 - predseda.
  5. Správa o hospodárení za rok 2021 - hospodár.
  6. Správa dozornej rady a inventarizačnej komisie za rok 2021 - predseda dozornej rady.
  7. Plán činnosti na rok 2022 - odborný lesný hospodár.
  8. Diskusia.
  9. Návrh a schválenie uznesenia z konania výročného valného zhromaždenia.
  10. Záver.