Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje rodičom, ktorým dieťa dovŕšilo vek pre nástup do základnej školy (do 31.8.2018 bude mať 6 rokov), že na  našej školy sa uskutoční

Čo? - Zápis do 1. triedy
Na ktorý školský rok? - 2018/2019
Kedy? - 10. apríla 2018  (utorok)
V akom čase? - Od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Kde? - V miestnosti  prvej triedy - v budove našej základnej školy.

Čo si máte priniesť k zápisu?
 1. Rodný list dieťaťa.
 2. Občiansky preukaz rodiča.
 3. 16,- Eur na poplatok na balíček do prvej triedy.
 4. V prípade zdravotných problémov - podklady od lekára.
 5. Vyplnený ZÁPISNÝ LIST (tlačivo k dispozícii na požiadanie v škole alebo zašleme e-mailom)
 6. Žiadosť rodiča o prijatie žiaka do ZŠ (tlačivo k dispozícii na požiadanie v škole alebo zašleme e-mailom). V prípade, že z vážnych dôvodov nemáte vyplnený zápisný list a žiadosť, vyplníme ich spoločne pri zápise.

Ponuka našej školy alebo  prečo zapísať deti  na štúdium na našej škole:
 • Sme síce malá škola, ale to má i množstvo výhod oproti veľkým a početným školám. Sme tu ako rodina, všetci sa navzájom dobre poznáme. Preto môžeme viac dosiahnuť, lepšie komunikovať a spolupracovať.
 • Na našej škole ponúkame anglický jazyk od 1. triedy, informatiku od 2. triedy, učíme i predmet do života - mladý záchranár, ktorý má význam a zmysel v živote každého človeka.
 • Zapájame sa do rôznych projektov, dôraz kladieme na spolužitie človeka s prírodou a na ekológiu (Zelená škola), dopravnú výchovu a bezpečnosť (máme dopravné ihrisko, ktoré by nám mohli závidieť i iné školy), máme hvezdáreň, ako jediná škola v tomto regióne, čo tvorí základ pre záujem o ďalšie štúdium a motiváciu k zdokonaľovaniu sa.
 • Máme krásny areál školy a škôlky a hlavy plné plánov do budovania školy, ako živého organizmu.
 • Ponúkame maximálne nasadenie učiteľov a všetkých zamestnancov školy pre spoločné dobro, ale hlavne pre dobro Vás a Vašich detí. Z každého žiaka sa snažíme dostať maximum jeho potenciálu.
 • Staviame pevné základy, na ktorých sa dá stavať pri pokračovaní štúdií na 2. stupni a to nielen po stránke vedomostnej, ale preferujeme i pracovitosť, úctu k ľuďom i správny postoj k vzdelaniu. Veríme, že to prinesie do Vašej rodiny i obce bohatstvo, ktoré spočíva na dobrom základe - múdrych, statočných a aktívnych občanov.
 • Kladieme dôraz na to, aby sme spoločne s Vami nič nezanedbali, pretože ak sa niečo v tomto veku zanedbá, môže to Vašim deťom trvale chýbať.