Správne poplatky
Piatok, 05 Október 2012 08:21
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Krasňany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu   2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €,  v cudzom jazyku (českom)   3,00 €

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky
Poplatok podľa písmena a) sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
  • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
  • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis   5,00 €

Položka 8

  • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)   5,00 €
Posledná úprava Piatok, 19 Január 2018 12:07
Ďalšie informácie...
 
Evidencia obyvateľstva
Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

  • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
  • občiansky preukaz
  • rodný list u detí do 15 rokov
  • sobášny list

Ďalšie informácie...
 
Tlačivá na stiahnutie
Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia

STAVEBNÝ ÚRAD
alt Doplnenie žiadosti   (172.98 Kb)
alt Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   (261.01 Kb)
alt Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   (268.42 Kb)
alt Návrh na vydanie územného rozhodnutia   (270.73 Kb)
alt Ohlásenie drobnej stavby   (332.42 Kb)
alt Ohlásenie reklamnej stavby /menšia ako 3 m2/   (297.24 Kb)
alt Ohlásenie stavebných úprav   (334.87 Kb)
alt Oznámenie o začatí stavby   (178.42 Kb)
alt Prehlásenie - vzdanie sa odvolania   (172.46 Kb)
alt Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby   (211.62 Kb)
alt Späťvzatie žiadosti   (170.70 Kb)
alt Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   (267.23 Kb)
alt Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   (266.76 Kb)
alt Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   (180.44 Kb)
alt Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia   (175.81 Kb)
alt Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby /väčšia ako 3 m2 vrátane/   (378.52 Kb)
alt Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku /vstup na pozemok/   (196.87 Kb)
alt Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia   (301.42 Kb)
alt Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   (301.24 Kb)
alt Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu   (185.90 Kb)
alt Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby   (364.79 Kb)
alt Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby   (180.69 Kb)                 

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!