Tlačivá na stiahnutie
Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia

STAVEBNÝ ÚRAD
alt Doplnenie žiadosti   (172.98 Kb)
alt Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   (261.01 Kb)
alt Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   (268.42 Kb)
alt Návrh na vydanie územného rozhodnutia   (270.73 Kb)
alt Ohlásenie drobnej stavby   (332.42 Kb)
alt Ohlásenie reklamnej stavby /menšia ako 3 m2/   (297.24 Kb)
alt Ohlásenie stavebných úprav   (334.87 Kb)
alt Oznámenie o začatí stavby   (178.42 Kb)
alt Prehlásenie - vzdanie sa odvolania   (172.46 Kb)
alt Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby   (211.62 Kb)
alt Späťvzatie žiadosti   (170.70 Kb)
alt Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   (267.23 Kb)
alt Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   (266.76 Kb)
alt Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   (180.44 Kb)
alt Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia   (175.81 Kb)
alt Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby /väčšia ako 3 m2 vrátane/   (378.52 Kb)
alt Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku /vstup na pozemok/   (196.87 Kb)
alt Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia   (301.42 Kb)
alt Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   (301.24 Kb)
alt Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu   (185.90 Kb)
alt Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby   (364.79 Kb)
alt Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby   (180.69 Kb)                 

 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!