Výzva občanom v súvislosti s požívaním zábavnej pyrotechniky
Pondelok, 24 December 2018 21:52
Vážení občania,
s blížiacim sa koncom roka je väčšina z Vás zásobená zábavnou pyrotechnikou.
Pripomíname Vám, že používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany dňa 21. septembra 2017. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za tento priestupok možno uložiť pokutu od 100,00 do 300,00 Eur.
 
Na verejných priestranstvách obce Krasňany je používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky povolené iba 31. decembra od 20:00 hod. do 1. januára do 01:00 hod..
 
Prosím, myslite na to, že používaním zábavnej pyrotechniky v iných ako povolených dňoch páchate priestupok, rušíte hlukom svoje okolie a spôsobujete veľké nepríjemnosti aj domácim zvieratám.
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!