Pozvánka na 3. zasadnutie OZ obce Krasňany - 31.01.2019
Pondelok, 28 Január 2019 14:59
Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať

31. januára 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ.
 4. Návrh na zmenu uznesenia č. 55 bodu 10 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany konaného dňa 13.12.2017.
 5. Kultúrne podujatia v obci na rok 2019.
 6. Kontrola vykonanej inventarizácie z januára 2019.
 7. Prerokovanie a schválenie nevybavenej spisovej agendy.
 8. Prerokovanie a schválenie žiadosti.
 9. Prerokovanie  a schválenie zmlúv obce Krasňany.
 10. Schválenie právneho zastúpenia obce.
 11. Informácie k ÚPN obce Krasňany.
 12. Rozšírenie rozhlasového vedenia na IBV Kút.
 13. Plánované revízie obce Krasňany.
 14. Informácie starostky obce.
 15. Rôzne.
 16. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD.,  starostka obce Krasňany
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!