Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Pondelok, 26 August 2013 19:43
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE


V SÚLADE S § 21 PÍSM. n) ZÁKONA Č. 314/2001 Z. Z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESK. PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. 2 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 121/2002 Z. Z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESK. PREDPISOV

O D V O L Á V A
dňom 27.08.2013 o 00.00 hod.
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,

ktorý bol vyhlásený 6.8.2013 na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresov Žilina a Bytča.pplk. Ing. Ján Peknuša
               riaditeľ
Okresného riaditeľstva
          HaZZ v Žiline
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!