Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2015/2016
Streda, 11 Február 2015 09:55
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa žiadosti do materskej školy na školský rok 2015/2016 prijímajú v termíne od 2.3.2015 do 13.3.2015.


od 2.3. do 6.3. v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod.
od 9.3. do 13.3. v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod., príp. v iný
telefonicky dohodnutý čas

 

Zákonný zástupca dieťaťa si tlačivo žiadosti vyzdvihne a vyplnené odovzdá v materskej škole.

Do materskej školy sa budú na základe žiadosti o prijatie dieťaťa prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti, ktoré dovŕšia vek tri roky k 31.8.2015
  • deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov
  • deti zákonných zástupcov s trvalým pobytom v obci
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!