Pozvánka na 4. zasadnutie OZ obce Krasňany - 04.05.2015
Utorok, 28 Apríl 2015 09:52
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
04. mája 2015 (pondelok) o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.


Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Cesta II/583 – obchvat. Stanovisko správcu komunikácie VÚC Žilina k riešeniu dopravnej situácie v obci Krasňany. Návrhy riešení z časových hľadísk
  4. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!