Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ Krasňany
Pondelok, 25 Máj 2015 11:14
Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihlášku do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania spolu s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní doručte do 08. júna 2015 na adresu: Obecný úrad Krasňany, Krasňany 22, 013 03 Varín
Obálku označte heslom „ VK – NEOTVÁRAŤ"
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Ďalšie informácie: Obecný úrad Krasňany, Krasňany 22, 013 03, tel. č. 041/5692381

 

V Krasňanoch 25.05.2015

Ing. Miroslav Bielka, starosta obce

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!