Pozvánka na 8. zasadnutie OZ obce Krasňany - 01.12.2015
Streda, 25 November 2015 09:31
Starosta obce Krasňany
v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať

 

01. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

 


Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
  3. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2015
  4. Žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov
  5. Žiadosť o jednorázový finančný príspevok
  6. Rôzne
  7. Záver

 

Žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!