Pozvánka na 9. zasadnutie OZ obce Krasňany - 15.12.2015
Štvrtok, 10 December 2015 12:36
Starosta obce Krasňany
v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvoláva 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
15. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hod. 
v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení č. 23
 4. VZN č.1/2015 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.6 územného plánu obce Krasňany
 5. VZN č. 2/2015 o umiestňovaní volebných plagátov
 6. VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 7. VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2016
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 9. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany
 10. Rozpočet obce Krasňany na roky 2016 – 2018
 11. Nájom nebytových priestorov
 12. Rôzne
 13. Záver

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

 

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!