Pozvánka na 12. zasadnutie OZ obce Krasňany - 15.06.2016
Starosta obce Krasňany
 v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov
 zvoláva 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany,
ktoré sa bude konať
15. júna 2016 (streda) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.


Program:
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola plnenia uznesení.
  4. Vstup obce do OCR.
  5. Mapový portál obce.
  6. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
  7. VZN obce Krasňany o nakladaní s komunálnym odpadom.
  8. Odpredaj káblovej televízie.
  9. Rôzne.
  10. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce

 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!