Pozvánka na 21. zasadnutie OZ obce Krasňany - 13.12.2017
Piatok, 08 December 2017 10:05
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
13. decembra 2017 (streda) o 16:30 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.
Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2017.
 5. Rozpočet obce na roky 2018, 2019, 2020.
 6. Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Prevencia kriminality v obci Krasňany“ (kamerový systém).
 7. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemku – schválenie zámeru.
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
 9. DHZO Krasňany.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!