Pozvánka na 22. zasadnutie OZ obce Krasňany - 15.03.2018
Pondelok, 12 Marec 2018 13:01
Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvoláva 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
15. marca 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch
.

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Oprava mosta a miestnej komunikácie ponad vodný tok v obci Krasňany.
 5. Zatrubnenie odvodňovacieho kanála.
 6. Žiadosti občanov Krasňan o vysporiadanie pozemkov.
 7. Predloženie projektu v komunitnom grantovom programe 2018 Nadácie Kia Motors Slovakia.
 8. Oprava kaplnky, kríža pri štátnej ceste.
 9. Informácia o plnení rozpočtu za január, február 2018.
 10. Realizácia mikroprojektu „Naše spoločné dedičstvo“ Interreg Poľsko – Slovensko.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

Ing. Miroslav Bielka
starosta obce
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!