Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

 

Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2012 vzniklo v Slovenskej republike celkom 14 413 požiarov s priamou škodou 41 294 490,- €. Uchránené boli hodnoty za 309 865 610,- €. Usmrtených bolo 44 a zranených 232 osôb.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2012 celkom 1395 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 4 465 900,- €. Pri požiaroch bolo usmrtených 5 osôb a zranených 27 osôb.
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2012 celkom 92 požiarov s priamou škodou 281 265,- €. Uchránené hodnoty predstavujú 1 117 500,- €. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov – 23 požiarov a zakladanie ohňov v prírode – 23 požiarov. Pri požiaroch v lesoch nebol v Žilinskom kraji v roku 2012 nik usmrtený, zranené boli 4 osoby.

 

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania úrody a v čase sucha.

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

  • uhasiť požiar alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb,
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru.

Dodržiavajte tieto ustanovenia predpisov o požiarnej ochrane a spoločným úsilím sa nám podarí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.