Aktuálne

  • Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

    vyhlasuje

    výberové konanie na pracovné miesto

    referent stavebného úradu

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 Uznesením č. 40, bod 4 schválili Všeobecne záväzné nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
VZN nadobudne účinnosť dňa 01.06.2013.

Dokument na stiahnutie v PDF:  VZN 2/2013  (141,46 Kb)