SEVAK, a.s. Žilina nás požiadal o zverejnenie nasledovného upozornenia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina ako prevádzkovateľ verejného vodovodu si dovoľuje upozorniť svojich odberateľov na pokútne praktiky zástupcov predajných spoločností, ktorí ponúkajú občanom zdarma tzv. službu kontroly kvality pitnej vody zo studní i z verejného vodovodu s následnou ponukou kúpy ich zariadení na úpravu vody.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že výsledky získané neodbornou kontrolou kvality vody terénnymi prenosnými prístrojmi nemajú zodpovedajúcu výpovednú hodnotu a tak treba aj s nimi naložiť. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. kontrolu kvality pitnej vody vo verejnom vodovode vykonáva vo vlastnom akreditovanom laboratóriu. Ukazovatele ako tvrdosť vody a obsah dusičňanov v pitnej ovde je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.sevak.sk. Odbornú kontrolu kvality pitnej vody nezávisle zabezpečuje i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline na základe povinností, ktoré mu vyplývajú zo špecializovaných úloh monitoringu pitných vôd v zmysle Zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. doporučuje v prípade akýchkoľvek pochybnosti o kvalite vody vo verejnom vodovode a tiež v prípade ak sa odberateľ rozhoduje o kúpe zariadenia na úpravu vody kontaktovať zodpovedných zamestnancov spoločnosti písomne alebo emailovou formou na poštovej, resp emailových adresách spoločnosti zverejnených na internetovej stránke www.sevak.sk.

Dokument na stiahnutie: Zverejnenie upozornenia - žiadosť