01    02   03

 


Projekt „Rozvoj spolupráce šancou na riešenie spoločných problémov a bližšie spoznanie sa” v rámci programu „Európa pre občanov”, Akcia 1. „Aktívni občania pre Európu”, opatrenie 1.1. „Stretnutia občanov partnerských miest” spočíva v stretnutiach partnerských obcí na území obce Strumień v dňoch 9. - 11.4.2014. Na projekte sa zúčastnia 4 obce zo Slovenska a 2 partnerské mestá z Českej republiky:

  1. Zo Slovenska - obec Krasňany, obec Dolný Hričov, obec Rudina, obec Súľov-Hradná (spolu 48 osôb, zástupcovia rôznych sociálnych skupín).
  2. Z Českej republiky - mesto Šenov a mesto Vratimov (spolu 18 osôb, zástupcovia rôznych sociálnych skupín).

 

Ciele projektu:

 

- propagácia rovnosti šancí, medzikultúrny dialóg, formovanie integračnej spoločnosti ako otázky so zásadným významom pre občiansku aktívnosť.

V rámci stretnutí sa budú konať o. i. prednášky, prelekcie, diskusie, prehliadky, športové súťaže, súťaž veľkonočných jedál a budú podpísané partnerské zmluvy s tými obcami a mestami, s ktorými spolupráca do tejto doby nebola formálna. Budú vydané poľsko-česko-slovensko-anglické brožúry obsahujúce informácie o spolupráci medzi partnerskými obcami a o týchto obciach budú tiež nahrané DVD s filmovým a obrázkovým materiálom zo stretnutia.

 

Harmonogram aktivít v rámci projektu:

„Rozvoj spolupráce šancou na riešenie spoločných problémov a bližšie spoznanie sa” v rámci programu „Európa pre občanov”, Akcia 1. „Aktívni občania pre Európu”, opatrenie 1.1. „Stretnutia občanov v rámci partnerských miest”

Termín a miesto realizácie: 9. – 11. 4. 2014, Strumień.

Žiadateľ – Obec Strumień.

Partneri projektu

  1. Česká republika: Mesto Vratimov, Mesto Šenov,
  2. Slovenská republika: Obec Krasňany, Obec Dolný Hričov, Obec Rudina, Obec Súľov – Hradná.

9. 4. 2014 streda

10:30 privítanie hostí – priestory MCKiR (Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - Mestské stredisko športu a rekreácie)

10:30 – 11:30 – Workshopy: Predstavenie výsledkov partnerskej spolupráce a prebranie stratégií činností – Szymon Brandys priestory MCKiR

11: 45 – 12: 30 - workshopy: Metódy riešenia sociálnych problémov v našich obciach – priestory MCKiR, zástupkyňa MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Mestské stredisko sociálnej starostlivosti) Strumień

12:45 – 14:15 – Diskusia: Integrácia seniorov prostredníctvom zapojenia do sociálnych aktivít – H. Brańczyková (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pruchna – Združenie rozvoja dediny Pruchna) - priestory MCKiR

14:15 – 15:15 – prehliadka objektu MCKiR, materská škola v obci Strumień, knižnica v obci Strumień

16:30 – 18:00 Suťaž veľkonočných jedál v pohraničí, v rámci projektu „Spoločné spoznávanie kultúry a dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí” – GCI (Gminne Centrum Integracji - Obecné centrum integrácie) Pruchna

 

10. 04. 2014 štvrtok

9:00 – 10:00 Diskusia: Predchádzanie marginalizácie nezamestaných osôb a dysfunkčných rodín - priestory MCKiR, starostka obce Wieprz – Małgorzata Chrapková

10:15 – 11:15 - Prednáška: Európske občianstvo a štátne občianstvo – Jan Olbrycht, priestory MCKiR

11:30 – 12:00 – Prednáška: Spolupráca neziskových organizácií a samosprávy – MCKiR, starostka Anna Grygierková, zástupkyňa Stowarzyszenia Miłośników Drogomyśla (Združenie milovníkov dediny Drogomyśl) „Droga Myśl“

12:15 – 13:00diskusia: Angažovanie sa obyvateľov do problematiky rozvoja kultúry – priestory MCKiR, riaditeľ MGOK (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Mestské a obecné kultúrne stredisko) Strumień, Bogusław Żydek

16:00 – 18:00 – „Pohraničie športu” – športové súťaže v športovej hale

 

 

11. 4. 2014 piatok

09:15 – 9:30 – vystúpenie speváckeho zboru Canzonetta – priestory MCKiR

9:30 – 10:30 – podpísanie zmlúv – priestory MCKiR

11:00 – 13:00 prehliadka: Park, Galéria pod Radnicou, Sanktuárium sv. Barbory

 

 

Relácia o priebehu stretnutia

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sme mali česť hostiť na území obce Strumień hostí z Českej a Slovenskej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo vďaka realizácii projektu "Rozvoj spolupráce šancou na riešenie spoločných problémov a bližšie spoznanie sa” v rámci programu „Európa pre občanov”, Akcia 1. „Aktívni občania pre Európu”, opatrenie 1.1. „Stretnutia občanov partnerských miest”. Žiadateľom projektu je obec Strumień.

 

Počet účastníkov z jednotlivých krajín:

Česká republika: 18 osôb (mesto Šenov a Vratimov).

Slovensko: 45 osôb (obec Dolný Hričov, Krasňany, Rudina, Súľov-Hradná).

Poľsko: 90 osôb.

V zložení delegácií z partnerských miest a obcí boli zástupcovia lokálnej samosprávy, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií, lídri lokálnych združení.

V priebehu trojdňového pobytu mali hostia príležitosť zúčastniť sa a zapojiť do workshopov, diskusií, prednášok venovaných hlavne otázkam hospodárstva, európskych fondov, riešeniu sociálnych problémov. Mohli vidieť investície realizované na území obce Strumień, zúčastniť sa na športových súťažiach a ochutnávke veľkonočných jedál, ktoré pripravili členky Krúžkov dedinských gazdiniek z území obce Strumień a zo slovenských obcí Dolný Hričov a Krasňany. Na záver každého dňa si mohli vypočuť vystúpenia hudobných skupín: "Dzień dobry" a „Strumień”. Pobyt spestril svojim vystúpením aj súbor ,,Súľovčanka“ zo slovenskej obce Súľov-Hradná. Budú vydané poľsko-česko-slovensko-anglické brožúry s informáciami o spolupráci medzi partnerskými obcami a zároveň prezentujúce partnerské obce a budú tiež nahrané DVD s filmovým a obrázkovým materiálom zo stretnutia.

Realizácia projektu prispeje k posilneniu medzikultúrneho a medzinárodného dialógu, bola to aj príležitosť predstaviť nápady a prebrať plány budúcej spolupráce.

 

Prvý deň

9.4.2014

Hostia z Českej a Slovenskej republiky sa dostavili včas, ubytovali sa v objektoch, ktoré boli pre nich určené. Potom sa vybrali do priestorov Mestského kultúrneho a rekreačného centra v Strumieniu (MCKiR), kde sa v priebehu troch dní konala prednáškovo-workshopová časť stretnutia.

Tam stretnutie oficiálne otvorila primátorka mesta Strumień Anna Grygierková spolu s predsedom Mestskej rady v Strumieni, Czesławom Greniom. Cyklus workshopov a prednášok začal predstavením výsledkov cezhraničnej spolupráce vo forme multimediálnej prezentácie, ktorú uvádzali primátorka Anna Grygierková a moderátor konferencie - Szymon Brandys. Následne vedúca Mestského strediska sociálnej starostlivosti Mariola Florková predstavila metódy riešenia sociálnych problémov v obci Strumień, zástupcovia českých a slovenských obcí predstavili ako vyzerá situácia na ich strane. Vznikla zaujímavá diskusia o integrácii seniorov prostredníctvom zapojenia sa do sociálnych aktivít. Diskusiu viedla pani Henryka Brańczyková - predsedníčka Združenia rozvoja dediny Pruchna.

Za účelom zvýšenia zaangažovanosti účastníkov projektu do budovania partnerstva v pohraničí bola usporiadaná Súťaž vedomostí o Európskej únii a o partnerských obciach. Cieľom súťaže bolo povzbudenie účastníkov ku hľadaniu informácií, ďalšiemu rozširovaniu svojich vedomostí o partnerstve v obci Strumień a o Európskej únii. Následne účastníci stretnutia návštívili novo otvorený objekt Mestského kultúrneho a rekreačného centra, verejnú škôlku a knižnicu v obci Strumień. Potom išli na obed a po obede na Súťaž veľkonočných jedál v pohraničí „Pohraničie chutí”. Túto súťaž spestril svojim vystúpením súbor zo Slovenska „Súľovčanka“. Deň sa skončil spoločnou večerou spojenou s vystúpením skupiny "Dzień dobry".

 

Druhý deň

10.4.2014

Po raňajkách sa hostia vybrali do priestorov  MCKiR, kde mali možnosť spoločne zúčastniť sa na diskusii, ktorú viedla starostka obce Wieprz, Małgorzata Chrapkova, na tému predchádzania marginalizácie nezamestnaných osôb a dysfunkčných rodín a vypočuť si prednášku europoslanca Jana Olbrychta o európskom a štátnom občianstve a o budúcej finančnej perspektíve. Následne primátorka pani Anna Grygierková predstavila spoluprácu medzi neziskovými organizáciami a samosprávou, prezentáciu na túto tému mala tiež starostka dediny Drogomyśl, Urszula Słowiková. Na záver prednáškovej časti riaditeľ Mestského a obecného kultúrneho strediska v Strumieniu, Bogusław Żydek, moderoval diskusiu o angažovaní sa obyvateľov do otázok rozvoja kultúry. Do tejto diskusie sa zapojili zástupcovia slovenských a českých obcí.

Potom šli účastníci na obed a po obede sa v športovej hale v Strumieniu uskutočnili športové súťaže. Časť hostí sa vybrala aj do Galérie pod Radnicou na vernisáž výstavy člena Amatérskej tvorivej skupiny Strumień, Krzysztofa Reja, s názvom: "Rôzne tváre umenia".

Deň sa tradične skončil večerou a vystúpením regionálneho súboru „Strumień” a skupiny ,,Súľovčanka“ zo Slovenska.

 

Tretí deň

11.4.2014

Hostia opäť ako predchádzajúci deň začali deň raňajkami a potom tradične prešli do priestorov MCKiR. Tam ich privítal školský spevácky zbor „Canzonetta” z obce Strumień. Následne boli podpísané partnerské zmluvy s tými obcami a mestami, s ktorými do tejto doby spolupráca nemala formálne základy: s českým mestom Vratimov a so slovenskými obcami - Dolný Hričov, Krasňany, Rudina, Súľov-Hradná. Potom hostia navštívili Mestský park v Strumieniu, Galérie pod Radnicou a Sanktuárium sv. Barbory. Na záver bol slávnostný obed, počas ktorého hostia dostali brožúry vydané v rámci projektu s informáciami o spolupráci medzi partnerskými obcami.

 

Dokument na stiahnutie: Partnerstvo v obci Strumień