Školstvo

Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Zuzana Lacková
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ: PaedDr. Svetoslava Blahušiaková

Motto: "Povedz mi niečo – a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo – a ja si to budem pamätať.
Dovoľ mi, vyskúšať si to – a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil – a ja to budem cítiť a chápať po celý život."
(J.A. Komenský)

Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale pochodeň, ktorá sa má zapáliť.“

Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorú tento rok už po 18-tý krát zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm.