Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Zuzana Lacková
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ: PaedDr. Svetoslava Blahušiaková

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF:
Zriaďovacia listina (145.36 Kb)

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
013 03 Varín

Rada školy:
za pedagogických zamestnancov
Mgr. Sidónia Stanková - predseda Rady školy
Dagmar Šupejová

za nepedagogických zamestnancov
Božena Babišová

za rodičov
Jana Gachová
Jozefína Zuziaková
Ing. Miloš Čepe

delegovaní členovia za zriaďovateľa
Ing. Jana Žáková, PhD.
Lýdia Cigániková
Branislav Gacho