Úradná tabuľa obce Krasňany 2019
Pondelok, 28 Január 2019 13:34
Verejná vyhláška - Územný plán obce Sučany - koncept - správa o hodnotení strategického dokumentu
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Sučany - koncept". Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Krasňany počas úradných hodín. Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-sucany
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského  1, 036 58 Martin, najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie  o správe o hodnotení strategického dokumentu, t.j. do 25.10.2019.
Vyvesené:   04.10.2019,  zvesené:  25.10.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Vyvesené:   02.10.2019,  zvesené:  17.10.2019

Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018
Vyvesené:   28.06.2019,  zvesené: 13.07.2019
VZN obce Krasňany č.1/2019
Vyvesené:   28.06.2019,  zvesené:  30.08.2019

Verejná vyhláška
Užívateľ poľovného revíru Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra vypláca náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ. Náhrada za užívanie poľovného revíru bude vypácaná dňa 14.06.2019 od 9:30 hod. do 11:00 hod. v Stráži, hotel Diana.
Dokument na stiahnutie:   Verejná vyhláška   (254.90 Kb)
Vyvesené:  05.06.2019,   zvesené:   14.06.2019

NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019
Dávame do pozornosti NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu VZN č. 1/2019 najneskôr do 27. júna 2019:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dokument na stiahnutie:  VZN č. 1/2019 NÁVRH   (374.58 Kb)
Vyvesené:   04.06.2019,  zvesené:   26.06.2019

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH plánu činnosti HK na 2. polrok 2019   (212.16 Kb)
Vyvesené:  27.05.2019,   zvesené:  26.06.2019

Verejná vyhláška
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, nás ako dotknutú obec vyzval na zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja".
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.06.2019.
Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Krasňany.
Vyvesené:  23.05.2019,   zvesené:  07.06.2019

Záverečný účet obce za rok 2018 - NÁVRH
Dokument na stiahnutie:   Záverečný účet obce Krasňany za rok 2018 - NÁVRH   (469.68 Kb)
Vyvesené:   20.05.2019,  zvesené:  

Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dokument na stiahnutie:   Dodatok č. 2 k VZN 1/2011  (132.36 Kb)
Vyvesené:   26.04.2019,  zvesené:  13.05.2019

Obecné poplatky
Dokument na stiahnutie:   Obecné poplatky  (153.93 Kb)
Vyvesené:   26.04.2019,  zvesené:  13.05.2019
NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dávame do pozornosti NÁVRH Dodatku č. 2 k VZN 1/2011.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Dodatku č. 2 najneskôr do 24. apríla 2019:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Vyvesené:   10.04.2019,  zvesené:   25.04.2019

NÁVRH - Obecné poplatky
Dávame do pozornosti NÁVRH Obecných poplatkov.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu Obecných poplatkov najneskôr do 24. apríla 2019:

  • písomne alebo osobne: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dokument na stiahnutie:   NÁVRH Obecné poplatky   (283.28 Kb)
Vyvesené:   10.04.2019,  zvesené:  25.04.2019

Posledná úprava Piatok, 18 Október 2019 11:20
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!