Obec Krasňany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2022 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Termín na zaplatenie uplynul dňa 30.09.2022.