Obec Krasňany vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v k.ú. Krasňany, aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

V zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

Zákon č. 220/2004 § 3 ods. 1  ukladá vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa zák. 220/2004 Z. z. § 25 ods. 1 písm. a), b) dopustí ten, kto nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie a kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.
Za nesplnenie zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.

Ľahostajným prístupom obťažujete a ohrozujete svojich priamych susedov, umožňujete šíreniu škodcov a rozrastaniu burín. Je odstrašujúce, ak niektoré pozemky v intraviláne obce, v priamom zastavanom území obce v blízkosti komunikácií nie sú vykosené a udržiavané. Okrem toho, na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Ďakujeme všetkým, ktorí dbajú o životné prostredie, udržiavajú svoje pozemky a dbajú o čistotu a poriadok (nielen) v našej obci.