Motto: "Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi. Nedá sa porovnať slnko s mesiacom.
Každý žiari, keď je jeho čas."

 

Prevádzka MŠ: celodenná od 06:45 hod. do 16:00 hod.

Mobil: 0911 244 131

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky: 1 - 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania: celodenná forma výchovy a vzdelávania
Vyučovací jazyk: slovenský
Názov ŠkVP: Zvedavá Krasolienka
Počet tried: 3
Počet detí:  72
Počet pedagogických zamestnancov: 7
Počet nepedagogických zamestnancov: materská škola: 3, školská jedáleň: 5 II_Sovickova       I_Slnieckova        III_Lienkova

I. trieda "Sovičková": RNDr. Michaela Chorvatovičová, Dagmar Šupejová

II. trieda "Slniečková": Mgr. Jana Bušfyová, Mgr. Lucia Čepe Vaščurová, Bc. Alžbeta Škoríková - asistent učiteľa

III. trieda "Lienková": Ing. Miriam Vaníková - zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ, PaedDr. Anna Trnková

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania

 • Formovať a rozvíjať osobnosť, pozitívne hodnotové orientácie, sebarealizáciu, sebapoznanie a sebahodnotenie
 • Podporovať detskú zvedavosť a túžbu po poznaní zážitkovým učením
 • Rozvíjať talent a jedinečnosť každého dieťaťa v záujmových aktivitách
 • Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, rozšíriť vedomosti o zdravom životnom štýle a dosiahnuť pocit osobnej spokojnosti
 • Rozvíjať environmentálne cítenie a chápať potrebu ochrany životného prostredia
 • Obohacovať poznanie a skúsenosti s používaním a poznávaním jazyka v hovorenej a písanej podobe
 • Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody
 • Rozvíjať konštruktívne myslenie a trojrozmernosť pri hre s učebňou Lego-Education
 • Utvárať predstavu o regionálnych tradíciách a uchovať ich v kultúrnych podujatiach a pri oslavách sezónnych sviatkov v MŠ i v obci

Zameranie MŠ:

 • tradície a zvyky terchovského regiónu prostredníctvom hudby, výtvarného umenia, ľudových remesiel,
 • zdravá výživa, zdravý životný štýl,
 • enviromentálna výchova,
 • Lego Education.

Spolupráca s rodičovskou verejnosťou, ZŠ Krasňany, obecnou knižnicou, hasičmi, políciou, centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, logopedičkou, Správou NP Malá Fatra Varín.


AKTIVITY:

Jeseň

MS jesen„Pomáhať a chrániť“ – spolupráca s PZ SR
Týždeň európskeho športu – BE Active
Spolupráca - Správa NP Malá Fatra Varín - téma Jeseň
„Domček pre vtáčika“ - súťaž
„Rozlúčka s pani jeseňou“ - branné cvičenie
Lampiónový sprievod
„Deduško a babička, my sme vaše zlatíčka“
Bábkové divadlo podľa ponuky
„Jarné prekvapenie“ - sadenie cibuliek kvetov
„Katarínska zábava“ - folklórne pásmo - výchovný koncert
Korčuliarsky kurz

Zima:

MS zima„Vitaj Mikuláš“ – mikulášsky program s vianočnou burzou
„Predvianočná večera“ – slávnostný obed v MŠ
Vianočná besiedka
Lyžiarsky výcvik
Spolupráca - Správa NP Malá Fatra
Karneval
Fašiangy Turíce
Prednáška o dentálnej hygiene
Bábkové divadlo Žilina


Jar: 

„Z rozprávky do rozprávky“ – spolupráca s mestskou knižnicou v Žiline
Rapotavá straka - súťaž v prednese básní
Čítajú nám  prváci - návšteva v 1. ročníku
Zápis do prvého ročníka
„Morena, Morena“ - vynášanie Moreny
MS jar„Deň Zeme“ – výsadba kríkov, stromov, úprava okolia s rodičmi
„Spievanky, spievanky“ - prehliadka folklóru - spolupráca s inými MŠ
„Malý slávik“ - súťaž v speve detí MŠ
„Sadíme my máje“ – stavanie mája
Plavecký výcvik
„Deň sv. Floriána“ – exkurzia do požiarnej zbrojnice
„Poklady lesa“- poldenná vychádzka do Kúrskej doliny - branné cvičenie
Medzinárodný deň mlieka - Zázrivské vojky – ukážka výroby syrových produktov z mlieka


Leto:

MS letoDeň rodiny
„Rozlúčka s predškolákmi“
Koncoročná opekačka

 

Fotogaléria MŠ