vlajka_m

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), žltej (1/7), červenej (1/7), bielej (1/7) a žltej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

pecatErb obce Krasňany tvorí:
V červenom poli štítu tri strieborné (biele) heraldické ruže so zlatými (žltými) stonkami a listami. Štít: neskorogotický.

Erb obce je vytvorený na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa. Podkladom bola obecná pečať pochádzajúca z 18. storočia. Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít návrhár zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov

odtlacokObecná pečať pochádzajúca z r. 1784 (18. stor). Odtlačok nedatovaného typária má k dispozícii obec. Na pečati s kruhopisom SIGIL. P. KRASNANY (Pečať obce Krasňany) sú vyobrazené tri kvety.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek znamenia sa pečať stala podkladom pri tvorbe obecného erbu.

 

 

 

odtlacok_2