Oznamy

Obec Krasňany vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v k.ú. Krasňany, aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody. Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:

Slovenská autobusová doprava, a.s., Žilina oznamuje, že školský spoj Krasňany - Varín bude mať od pondelka 6.3.2023 odchod o 7:00 hod. od požiarnej zbrojnice.

Štatistický úrad SR sprístupnil na webovej stránke www.scitanie.sk dátový produkt "MOJA OBEC". Využíva v ňom údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. „MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne pre všetkých 2927 obcí.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0029/2023/V zo dňa 12.12.2022 stanovujú na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

Informácia o prácach na moste: Po odfrézovaní obrusnej vrstvy vozovky sa na nosnej konštrukcii vytvorila pozdĺžna trhlina. Príčinou jej vzniku je pravdepodobne nerovnomerné zaťaženie pravej a ľavej strany mostnej konštrukcie. Projektant vzniknutý stav staticky posúdil a z krátkodobého hľadiska by toto nemalo predstavovať problém. Je však potrebné prijať dodatočné technické opatrenia.