Oznamy

Okres Žilina zostáva v bordovej farbe. Od 22. februára na cestu do práce bude potrebné mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Obce Krasňany, Lysica, Nezbudská Lúčka a Dolná Tižina zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 285 (areál Krasplast, s.r.o.).

Oznamujeme občanom, že testovanie v dňoch 20. a 21. februára 2021 v našej obci nebude.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie upozorňujú občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie. Taktiež je zakázané otvárať poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách a na kanalizačných prípojkách počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody.

Na základe prijatých epidemiologických opatrení v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 oznamujeme, že Obecný úrad Krasňany bude až do odvolania pre verejnosť zatvorený.