Oznamy

Slovenská autobusová doprava, a.s., Žilina oznamuje, že školský spoj Krasňany - Varín bude mať od pondelka 6.3.2023 odchod o 7:00 hod. od požiarnej zbrojnice.

Štatistický úrad SR sprístupnil na webovej stránke www.scitanie.sk dátový produkt "MOJA OBEC". Využíva v ňom údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. „MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne pre všetkých 2927 obcí.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0029/2023/V zo dňa 12.12.2022 stanovujú na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

Informácia o prácach na moste: Po odfrézovaní obrusnej vrstvy vozovky sa na nosnej konštrukcii vytvorila pozdĺžna trhlina. Príčinou jej vzniku je pravdepodobne nerovnomerné zaťaženie pravej a ľavej strany mostnej konštrukcie. Projektant vzniknutý stav staticky posúdil a z krátkodobého hľadiska by toto nemalo predstavovať problém. Je však potrebné prijať dodatočné technické opatrenia.

Obec Krasňany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.