Profil verejného obstarávateľa

Obec Krasňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneneí neskorších predpisov.
V zmysle §22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Krasňany na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Názov zákazky: Architektonická štúdia rekonštrukcie ZŠ a MŠ

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu) budovy základnej školy v obci Krasňany

Názov zákazky: Tepelnotechnický posudok a skreslenie skutkového stavu budovy a inštalácií ako predprípravu k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu (obnovu) budovy materskej školy v obci Krasňany

Názov zákazky: Oprava betónového oplotenia pri kríži, pri hlavnej ceste

Názov zákazky: Stavebný dozor

Názov zákazky: Obnova elektroinštalácie Obecného úradu Krasňany