Profil verejného obstarávateľa

Obec Krasňany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneneí neskorších predpisov.
V zmysle §22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Krasňany na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", kde bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Názov zákazky: Uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie odchytu túlavých zvierat na území obce

Názov zákazky: Reštaurovanie kamenného kríža s korpusom Krista v katastri obce Krasňany

Názov zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu Domu kultúry Krasňany

Názov zákazky: Wifi pre Teba v obci Krasňany

Názov zákazky: Kamerový systém v obci Krasňany

Názov zákazky: Dom smútku - revitalizácia fasády