Ako vybaviť

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Krasňany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2020 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

  • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
  • občiansky preukaz
  • rodný list u detí do 15 rokov
  • sobášny list

Tlačivá potrebné pre obecný úrad, stavebný úrad a pre úsek životného prostredia.