Civilná ochrana

Stanovené termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2020: