Aktuálne dianie

Na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti zverejnili ďalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu PET fliaš. Reportáž je záverečným šiestym dielom videosérie k projektu PET kajak. Všetky diely pohromade nájdete v zozname videí po kliknutí https://www.youtube.com.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. júna 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Oznamujeme občanom, že bolo vydané rozkopové povolenie na miestnu komunikáciu parc. č. 1312/2,3 pre investora SEVAK, a.s. Žilina na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné “ v termíne od 01.06.2020 do 10.07.2020.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 25.05.2020 od 12:00 hod.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Výkup sa uskutoční v stredu 27. mája 2020

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.