Aktuálne dianie

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Mnohé obce si vytvárajú svoju časovú schránku, kde ľudia vkladajú rôzne odkazy, fotografie a predmety, ktoré chcú obyvatelia uchovať ako odkaz pre budúce generácie. Schránka pomôže budúcim nálezcom pochopiť svet v čase, kedy bola založená. Časová schránka sa uloží na bezpečné miesto a otvorí sa až po niekoľkých rokoch. Takáto časová schránka bude založená aj v našej obci.

V zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25.10.2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krasňany.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v stredu 14.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu - Paenibacillus larvae.