Aktuálne dianie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v dňoch 17.08.2021 v čase od 07:30 do 21:30 hod. a 18.08.2021 v čase od 07:30 hod. do 21:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 22. júla 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo štvrtok 15.07.2021 NEBUDE PRERUŠENÁ distribúcia elektriny

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov