Zrealizované projekty

Názov projektu: Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany

Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany

Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.

Verejné obstarávanie na zákazku Oprava spevnených plôch bolo realizované cez portál TENDERnet. Boli oslovené štyri firmy: GFCH, spol. s r.o., Žilina; M-Mark Maňak Marek, Krasňany; Marián Hliník, Varín a RP BULDING, s.r.o., Žilina.

Na žiadosť občanov bývajúcich v lokalite „Na Pupov“ pristúpila obec k oprave mosta ponad vodný tok Jedľovina. Predmetný most sa nachádza na miestnej komunikácii a premosťuje potok. Je na prístupovej ceste k rodinným domom.

Most cez Kúrsky potok bol v havarijnom stave od povodne v roku 2010. Obec sa snažila ho opraviť v r. 2011 z finančných prostriedkov Úradu vlády na protipovodňové opatrenia. Avšak pre veľký rozsah poškodenia to vtedy firma, ktorá realizovala protipovodňové opatrenia odmietla.