Zrealizované projekty

Projekt „Obnova a skvalitnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava – Staré Mesto.

Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Obec Krasňany získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom "Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany" v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 14.06.2018 medzi obcou Krasňany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom.

Názov projektu: Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany

Názov projektu: Prevencia kriminality v obci Krasňany - Kamerový systém v obci Krasňany

Projekt „Doplnenie knižničného fondu“ bol realizovaný s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia.