Úradná tabuľa

NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 Obce Krasňany o určení spádovej materskej školy s trvalým pobytom v obci Krasňany, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

Verejná vyhláška - rozhodnutie
Krajský pamiatkový úrad Žilina nám zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku - rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v k.ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk mimo zastaveného územia predmetných katastrov.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 22.12.2020, zvesené: 07.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019