Úradná tabuľa

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"
Dokument na stiahnutie: Verejné prerokovanie

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019