Úradná tabuľa

Územný plán obce Sučany - záverečné stanovisko
Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia nám ako dotknutej obci zaslal na zverejnenie záverečné stanovisko k strategickému dokumentu Územný plán obce Sučany, ktorého obstarávateľom je obec Sučany.

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019