Úradná tabuľa

Verejná vyhláška
Spoločný stavebný úrad Varín zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu  „12293 - Krasňany - Dolina Kúr, rekonštrukcia 234/ts/krasnany_kur," druh stavby: líniová stavba v k.ú. Krasňany.
Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška
Vyvesené: 14.08.2020, zvesené: 02.09.2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019