Úradná tabuľa

NÁVRH - VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec Krasňany zverejňuje NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019