Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "10586 - Krasňany - Na Brezníku: Zahustenie TS"

VZN obce Krasňany č. 2/2022 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 7 územného plánu obce (ÚPN – O) Krasňany
Dokument na stiahnutie
: VZN 2/2022
Vyvesené: 16.12.2022, zvesené: 15.01.2023

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Verejná vyhláška - rozhodnutie
Krajský pamiatkový úrad Žilina nám zaslal na zverejnenie verejnú vyhlášku - rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v k.ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk mimo zastaveného územia predmetných katastrov.
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška
Vyvesené: 22.12.2020, zvesené: 07.01.2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019