Úradná tabuľa

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany na 2. polrok 2020
Dokument na stiahnutie: NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Dokument na stiahnutie:  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014
Vyvesené: 16.12.2019, zvesené: 31.12.2019