Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany uvoľnila poslankyňa Mgr. Katarína Ballayová (Palajová), a to zmenou trvalého pobytu mimo územia obce dňa 12.05.2020.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Krasňanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala p. Lenka Štefúnová Šamajová.
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Krasňanoch, dňa 18.05.2020

Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce