Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Jana Šepešová
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ: Ing. Miriam Vaníková

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF:
Zriaďovacia listina (145.36 Kb)

Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
013 03 Varín

Rada školy:
za pedagogických zamestnancov
Mgr. Mária Repáňová - predseda Rady školy
Mgr. Jana Búšfyová

za nepedagogických zamestnancov
Božena Babišová

za rodičov
Marián Bela - podpredseda Rady školy
Pavol Laurenčík
Ing. Miloš Čepe

delegovaní členovia za zriaďovateľa
Ing. Jana Žáková, PhD.
Lýdia Cigániková
Branislav Gacho