STAVEBNÝ ÚRAD

Doplnenie žiadosti   (176 Kb)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   (267 Kb)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   (278 Kb)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby   (276 Kb)
Ohlásenie drobnej stavby   (350 Kb)
Ohlásenie reklamnej stavby /menšia ako 3 m2/   (302 Kb)
Ohlásenie stavebných úprav   (343 Kb)
Oznámenie o začatí stavby   (355 Kb)
Prehlásenie - vzdanie sa odvolania   (176 Kb)
Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby   (200 Kb)
Späťvzatie žiadosti   (347 Kb)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   (287 Kb)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   (287 Kb)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   (185 Kb)
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia   (182 Kb)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby /väčšia ako 3 m2 vrátane/   (654 Kb)
Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku /vstup na pozemok/   (205 Kb)
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia   (667 Kb)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   (667 Kb)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu   (188 Kb)
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby   (563 Kb)
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby (185 Kb)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlásenie stanovišťa včelstiev   (177.67 Kb)
Žiadosť na výrub dreviny  (26.45 Kb)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (124 KB)
Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (127 KB)