Tlačivá potrebné pre obecný úrad, stavebný úrad a pre úsek životného prostredia.

Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia


STAVEBNÝ ÚRAD

Doplnenie žiadosti   (172.98 Kb)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   (261.01 Kb)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   (268.42 Kb)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia   (270.73 Kb)
Ohlásenie drobnej stavby   (332.42 Kb)
Ohlásenie reklamnej stavby /menšia ako 3 m2/   (297.24 Kb)
Ohlásenie stavebných úprav   (334.87 Kb)
Oznámenie o začatí stavby   (178.42 Kb)
Prehlásenie - vzdanie sa odvolania   (172.46 Kb)
Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby   (211.62 Kb)
Späťvzatie žiadosti   (170.70 Kb)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby   (267.23 Kb)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   (266.76 Kb)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   (180.44 Kb)
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia   (175.81 Kb)
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby /väčšia ako 3 m2 vrátane/   (378.52 Kb)
Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku /vstup na pozemok/   (196.87 Kb)
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia   (301.42 Kb)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   (301.24 Kb)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu   (185.90 Kb)
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby   (364.79 Kb)
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby   (180.69 Kb)                 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlásenie stanovišťa včelstiev   (177.67 Kb)
Žiadosť na výrub dreviny  (26.45 Kb)