Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Krasňany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu   2,00 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku   2,00 €,  v cudzom jazyku (českom)   3,00 €
Oslobodenie Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky Poplatok podľa písmena a) sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
 • Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis   5,00 €

Položka 8

 • Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)   5,00 €PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka

 • týždenný   1,50 €
 • mesačný   3,00 €
 • ročný   7,00 €
 • trojročný   17,00 €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov. podľa písmena a) sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 • pre fyzickú osobu   40,00 €
 • pre právnickú osobu   100,00 €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby   20,00 €

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

 • na stavbu rodinného domu   50,00 €
 • na stavbu bytového domu    200,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 • ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2   25,00 €
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m2     50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   35,00 €
 • bytových domov   100,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami   30,00 €
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   30,00 €
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka   30,00 €
 • na spevnené plochy a parkoviská   30,00 €
 • na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady   30,00 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami   50,00 €
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   50,00 €
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka   50,00 €
 • na spevnené plochy a parkoviská   50,00 €
 • na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   50,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  podľa písmena d) a e)   20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 Eur vrátane   100,00 €
 • nad 50 000 Eur do 100 000 Eur vrátane   200,00 €
 • nad 100 000 Eur do 500 00 Eur vrátane   400,00 €
 • nad 500 000 Eur do 1 000 000 Eur vrátane   600,00 €
 • nad 1 000 000 Eur do 10 000 000 Eur vrátane   800,00 €
 • nad 10 000 000 Eur   1 000,00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenia na stavby   50,00 €


Oslobodenie 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Poznámky 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok  [písm. a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 • právnickú osobu   100,00 €
 • fyzickú osobu   30,00 €

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 • právnickú osobu   50,00 €
 • fyzickú osobu   20,00 €

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 • právnickú osobu   30,00 €
 • fyzickú osobu   10,00 €

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia   80,00 € e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby   10,00 €

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe   30,00 €

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby   10,00 €

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby   trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 

Položka 62
Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60   30,00 €

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

 • pre fyzickú osobu   20,00 €
 • pre právnickú osobu   50,00 €

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ak je plocha

 • do 15 m2 vrátane   60,00 €
 • od 15 m2 do 40 m2 vrátane   200,00 €
 • nad 40 m2   430,00 €

4. terénnych úprav pre

 • fyzickú osobu   20,00 €
 • právnickú osobu   100,00 €

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti   100,00 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia   20,00 €

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 • rodinný dom   35,00 €
 • bytový dom   120,00 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 • ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2   25,00 €
 • ak zastavaná plocha presahuje 25 m2   50,00 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 • rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu   25,00 €
 • bytových domov   50,00 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami   20,00 €
 • na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   20,00 €
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka   20,00 €
 • na spevnené plochy a parkoviská 20,00 €
 • stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady   20,00 €

e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 • garáže s jedným alebo dvoma miestami   30,00 €
 • prípojky na existujúcu vodovodnú sieť   30,00 €
 • na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka   30,00 m2
 • na spevnené plochy a parkoviská   30,00 m2
 • na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady   30,00 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)   20,00 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 • do 50 000 Eur vrátane   60,00 €
 • nad 50 000 Eur do 100 000 Eur vrátane   120,00 €
 • nad 100 000 Eur do 500 00 Eur vrátane   250,00 €
 • nad 500 000 Eur do 1 000 000 Eur vrátane   400,00 €
 • nad 1 000 000 Eur do 10 000 000 Eur vrátane   530,00 €
 • nad 10 000 000 Eur   660,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutie na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

 

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok   [písm. a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody  a krajiny (výrub stromov)

 • fyzická osoba   10,00 €
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou   100,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.