Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
 • občiansky preukaz
 • rodný list u detí do 15 rokov
 • sobášny list

Prihlásenie k prechodnému pobytu - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady:

 • list vlastníctva
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
 • občiansky preukaz
 • rodný list

Potvrdenie o trvalom pobyte - na počkanie + poplatok 5,- €
Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený

 

Pridelenie súpisného čísla - do 30 dní, bez poplatku
Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
 • zameranie adresného bodu (zákon č. 125/2015 o registri adries, vyhláška č. 142/2015 Z.z.)
 • list vlastníctva
 • geometrický plán

Dokument na stiahnutie:  Žiadosť o určenie súpisného čísla  (91.16 Kb) 


Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana -
na počkanie, bez poplatku
Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt

 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohodu o ukončení nájmu.

Dokument na stiahnutie:  Návrh na zrušenie trvalého pobytu  (180.28 Kb)