Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Krasňanoch srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. decembra 2018 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Program rokovania:

  1. Otvorenie – privítanie členov DHZ a prizvaných hostí
  2. Schválenie programu rokovania 
  3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  4. Uctenie minútou ticha zomrelých členov DHZ
  5. Správa o činnosti DHZ od poslednej VČS konanej v roku 2018
  6. Správa o hospodárení DHZ za rok 2018, správa KaRK
  7. Diskusia
  8. Schválenie rozpočtu, plánu práce, plánu hl. úloh a uznesenia
  9. Záver rokovania VČS DHZ

Účasť všetkých členov DHZ je potrebná.