Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 14. decembra 2018 (piatok) o 15:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2018.
 4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2019 - 2021.
 5. Schválenie dodatku č. 2 k VZN o určení sumy dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2019.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
 7. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2018.
 8. Schválenie odmeny zástupcovi starostu.
 9. Schválenie a doplnenie členov jednotlivých komisií.
 10. Rôzne.
 11. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD. starostka obce Krasňany