Vážení občania, s blížiacim sa koncom roka je väčšina z Vás zásobená zábavnou pyrotechnikou. Pripomíname Vám, že používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky na území obce Krasňany sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany dňa 21. septembra 2017.

Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za tento priestupok možno uložiť pokutu od 100,00 do 300,00 Eur. 

Na verejných priestranstvách obce Krasňany je používanie pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky povolené iba 31. decembra od 20:00 hod. do 1. januára do 01:00 hod.  Prosím, myslite na to, že používaním zábavnej pyrotechniky v iných ako povolených dňoch páchate priestupok, rušíte hlukom svoje okolie a spôsobujete veľké nepríjemnosti aj domácim zvieratám.