Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 31. januára 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ.
 4. Návrh na zmenu uznesenia č. 55 bodu 10 z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krasňany konaného dňa 13.12.2017.
 5. Kultúrne podujatia v obci na rok 2019.
 6. Kontrola vykonanej inventarizácie z januára 2019.
 7. Prerokovanie a schválenie nevybavenej spisovej agendy.
 8. Prerokovanie a schválenie žiadosti.
 9. Prerokovanie  a schválenie zmlúv obce Krasňany.
 10. Schválenie právneho zastúpenia obce.
 11. Informácie k ÚPN obce Krasňany.
 12. Rozšírenie rozhlasového vedenia na IBV Kút.
 13. Plánované revízie obce Krasňany.
 14. Informácie starostky obce.
 15. Rôzne.
 16. Záver.


Ing. Jana Žáková, PhD.,  starostka obce Krasňany