Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 27. júna 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zámer o odpredaj vedenia káblovej televízie firme TES Media, s.r.o..
 5. Záverečný účet obce Krasňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2019.
 7. NÁVRH VZN obce Krasňany č. 1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krasňany za rok 2018.
 10. Žiadosti občanov.
 11. Informácie starostky obce.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce Krasňany