Dňa 07.09.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 13. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmluva o úvere na projekt  „Úprava verejného priestranstva"
 5. Ustanovenie rady školy, delegovanie zástupcov zriaďovateľa
 6. Ručenie obce za poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka
 7. Voľba predsedu finančnej komisie
 8. Žiadosť (poskytovanie stravovacích služieb)
 9. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí
 10. Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
 11. Rôzne
 12. Záver

Dokument na stiahnutie v PDF: Pozvánka na OZ 07.09.2012    (118.90 Kb)