Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. septembra 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Územný plán obce Krasňany.
 5. Správa audítora k 31.12.2018.
 6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.
 7. Správa z kontrolnej činnosti kontrolórky obce.
 8. Žiadosti občanov.
 9. Riešenie súčasnej situácie miestnych komunikácií.
 10. Informácie starostky obce.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD.
starostka obce Krasňany