Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke obce) dňa 26.11.2019