Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 12. decembra 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

 Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
 3. Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Schválenie rozpočtu obce Krasňany na roky 2020 – 2022.
 5. Rozpočtové opatrenie č. 2 na rok 2019.
 6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.
 8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2019.
 9. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 10. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Krasňany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.
 11. Plán preventívnych kontrol pre roky 2020 – 2024.
 12. Informácia o výsledku kontroly NKÚ „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v obci Krasňany v čase od 03.06.2019 – 18.10.2019.
 13. Žiadosti občanov.
 14. Územný plán obce Krasňany.
 15. Informácie starostky obce.
 16. Rôzne.
 17. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany