Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku a v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR žiada o súčinnosť vo veci získania prehľadu počtu chovu ošípaných na území našej obce.

Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú len 1 ošípanú pre vlastnú potrebu), aby v termíne do 12.01.2020 nahlásili na Obecnom úrade Krasňany meno, priezvisko, adresu chovateľa a počet chovaných ošípaných.

Zároveň upozorňujeme na povinnosť registrácie chovov ošípaných (aj pre vlastnú potrebu čo i len jeden kus ošípanej) a na povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RPVS, Jedľová 44, Žilina.

Postup registrácie chovov je uvedený na stránke ŠPVS SR: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Dokument na stiahnutie: List z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina - Žiadosť o súčinnosť