Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 05. marca 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
  3. Kontrola uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  4. Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné parcelné číslo 1312/2, 3.
  5. Územný plán obce Krasňany.
  6. Žiadosti občanov.
  7. Informácie starostky obce.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

Ing. Jana Žáková, PhD., starostka obce Krasňany